[2-3 ก.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบอรม MS Office แก่ผู่ที่สนใจ

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Microsoft Office
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Microsoft Office (word, Excel, Powerpoint) CANVA, Google (Doc, Sheet, Slide, Form) เพื่อให้ผู้เข้าประชุม/อบรมเข้าใจการใช้โปรแกรม พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการใช้งานของโปรแกรมฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings