[22-27 ส.ค. 64] หมอทวีศิลป์ ปฏบัติภารกิจพิชิต COVID-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ในเขตสุขภาพที่ 10