[23-27 ส.ค. 64] ภารกิจสู้ภัย COVID-19 สาธารณสุขนิเทศก์

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564