[25-27 ส.ค. 64] ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม ศูนย์พักคอย และจุดฉีดวัคซีน COVID-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวขราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564