[23 ส.ค. 64] ผู้บริหารร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์) และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง 11 กระทรวง ร่วมตรวจราชการตามประเด็นดังนี้

  1. การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  2. การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร
  3. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำให้ชุมชน
  4. การแกไขปัญหามลพิษทางอากาศ
  5. .โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  6. การขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  7. การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญ)
    โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Vonference WebEx