[20 ส.ค. 64] ผนึกกำลังร่วมกับ สมัชาสุขภาพ ผลักดันนโยบาย ธรรมนูญสุขภาพ แก้ปัญหา COVID-19

เขตสุขภาพที่ 10 ผนึกกำลังร่วมกับ สมัชาสุขภาพ ผลักดันนโยบาย ธรรมนูญสุขภาพ แก้ปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานในการประชุม ผ่าน Video conference ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ เขต 10 โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์ วัชระ ประธานสมัชชาฯ ในการนำผลักดันนโยบาย ธรรมนูญสุขภาพ ในการแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงาน 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 และติดตามอีกครั้งในวันนี่ 26 สิงหาคม 2564