[3 ส.ค. 64] หมอทวีศิลป์ ผตร.เขต 10 ถอดโมเดล ความสำเร็จจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด “บ้าน 4 หลัง เขตสุขภาพที่ 10 “

หมอทวีศิลป์ ผตร.เขต 10 ถอดโมเดล ความสำเร็จ จากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมปรับใช้สู่การพัฒนาเบ็ดเสร็จ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด ทุกกลุ่มของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 “บ้าน 4 หลัง เขตสุขภาพที่ 10 ” โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ระบบสาธารณสุขแบบบูรณาการระบบเชื่อมโยงเพื่อสู้ภัยโควิด 19 เน้นชุมชนท้องถิ่น (ระบบบริการปฐมภูมิ + สมัชชาสุขภาพ(กขป.) + พชอ. + องค์กรปกครองท้องถิ่น) รพ.ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ โดยให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม ในการ จำกัดการแพร่ระบาด ลดการทำงานบุคลากร ที่แบกรับภาระงานหนักมาก ในปัจจุบัน ซึ่งการเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทำได้ยาก ดังนั้นการจัดบริการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ทุคภาคส่วน เน้นให้ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ตำบล อำเภอ ดูแลสนับสนุน บริหารจัดการ ในบ้าน

บ้านหลังที่ 1 คือ ผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยง Home / Local Quantity ตามมาตรการที่ชุมชนจัดเตรียม โดยมีทีมปฏิบัติการ CCR Team ดูแลบ้านที่ 1 -3 การป้องกัน ป้อมปราม ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ โดยใช้กลไกจากฝ่ายปกครอง เพื่อแยกออกจากผู้ป่วยโควิด ซึ่งจะทำการเคาะประตูบ้านหลัง 1 โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หากพบกลุ่มเสี่ยงสูง เป็นผู้สูงอายุ 60 ปี และ 8 กลุ่มโรค จะเร่งฉีดวัคซีนในทันที หากพบว่ามีการติดเชื้อที่มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย จัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

บ้านหลังที่ 2 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 70 % ของผู้ป่วยทั้งหมด อยู่ภายใต้กรอบการดูแลของ ศูนย์พักคอย Home / Local isolation ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ผู้ป่วย ด้านสาธารณสุขจัดให้มี แพทย์ พยาบาล บุคลากรสหวิชาชีพ สื่อสารผ่านเทเลคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล การโทรศัพท์ ติดตามอาการทุกวัน หรือตรวจเยี่ยมสังเกตุอาการ พร้อมทั้งส่งยาและเวชภัณฑ์ตามลักษณะอาการ ส่วนโรงพยาบาลจะจัดมีช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งขึ้นทะเบียนกับสถานพยาบาล ฯ จากวิธีการดังกล่าว หากจัดระบบบ้านทั้ง 4 หลัง ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด จะช่วย Save กำลัง ลด Work load Capacity แพทย์ พยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาล ให้สามารถจัดระบบบริการ

บ้านหลังที่ 3 ผู้ป่วยในกลุ่มเริ่มมีภาวะวิกฤติ ในในโรงพยาบาลสนาม /หอผู้ป่วยโควิด-19 (Hospitel)

บ้านหลังที่ 4 Cohort ward / Cohort ICU ในโรงพยาบาลชุมชน รพ.ทุติยภูมิและ รพ.ศักยภาพสูง (ตติยภูมิ) เพื่อให้โดยแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ สามารถการดูแลและรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดวันอนในโรงพยาบาล ที่มีอัตราการครองเตียง ให้ผู้ป่วยหายป่วย สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ