[25 ก.ค. 64] – รถพระราชทานชีวนิรภัยหมายเลข 25 ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อ.เมือง จ.ยโสธร

รถพระราชทานชีวนิรภัยหมายเลข 25 ไม่ทิ้งประชาชน

25 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถพระราชทานชีวนิรภัย หมายเลข 25 ซึ่งนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ออกปฏิบัติงาน เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ Covid 19 จุดจอดที่โดม เทศบาลเมือง ยโสธร กลุ่มเป้าหมาย 200 คน โดยได้รับความ ร่วมมือด้วยดีจากเทศบาลเมืองยโสธร และประชาชนเข้าร่วมกันรับการตรวจ เป็นจำนวนมาก