[24 ก.ค. 64] – “ผู้ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย โควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ พร้อมทั้งถามอาการผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลผ่านระบบ Online และตรวจเยี่ยมการให้บริการรถรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน และเยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชุน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ