[23 ก.ค. 64] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมวิชาการกลางปี 2564 ผ่านระบบ Online 100% “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ที่เขตสุขภาพที่ 10 ยุค New Normal”

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมวิชาการกลางปี 2564 ผ่านระบบ Online 100% – “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ที่เขตสุขภาพที่ 10 ยุค New Normal” วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมวิชาการกลางปี 2564 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ที่เขตสุขภาพที่ 10 ในยุค New normal โดยมีร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานการดำเนินการ พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินจัดการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-23 กรกฏาคม 2564 เพื่อใช้กระบวนการการจัดการความรู้ การวิจัยพัฒนา และ R2R และสนองงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ในหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งประเด็นการจัดงานในปีนี้ ในประเด็น “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ที่เขตสุขภาพที่ 10 ยุค New Normal” โดยกำหนดจัดประชุมวิชาการ แบบ Online 100% ผ่านโปรแกรม Zoom meeting การนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย ประเภท Oral Presentation นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation และนำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 770 คน ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 210 ผลงาน และร่วมนำเสนอผลงาน 204 ผลงาน และการนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่สำหรับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

รูปภาพกิจกรรม