เขตสุขภาพที่ 10 ขอแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจกับ นายทรงศักดิ์ มูลสาร ในการคัดเลือกผู้บริหารเทศบาลตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มาตรา 5(3)

เขตสุขภาพที่ 10 ขอแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจกับ นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ผู้บริหารเทศบาล ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มาตรา 5(3) เพื่อเป็นตัวแทนเขตสุขภาพ ในการคัดเลือกผู้บริหารเทศบาลตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มาตรา 5(3) ต่อไป