[17 ก.ค. 2564] อุบลราชธานีบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับชุมชนผ่านโครงการคนอุบลฯหายป่วย ชุมชนช่วยกันดูแล

[17 กรกฏาคม2564] อุบลราชธานีบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับชุมชนผ่านโครงการคนอุบลฯหายป่วย ชุมชนช่วยกันดูแล

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุบลหายป่วย ชุมชนช่วยกันดูแล โดยมี ดร.นายแพทย์สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผอ.รพ.สนามยางน้อย ,นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ,นางสุภาภรณ์ อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ,นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ภญ.นันทิกร จำปาสา หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข พร้อมบุคลากรสาธารณสุข และสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการคนอุบลฯหายป่วย ชุมชนช่วยกันดูแล ณ โรงพยาบาลสนามยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกวันนี้ตัวเลขของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต มีอัตราสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะพี่น้องคนอุบลราชธานีจำนวนมากที่ยังต้องการกลับมารักษาที่บ้าน ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มีการจัดทำโครงการคนอุบลฯหายป่วย ชุมชนช่วยกันดูแล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้มีการบูรณาการ การทำงานระหว่างชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาล ในการดูแลคนที่หายป่วย หรือผู้ป่วย COVID – 19 ที่อยู่ในระยะ DAY 10 ที่มีอาการระดับ 1-2 ที่โรงพยาบาลจะจำหน่ายบุคคลเหล่านี้กลับสู่ชุมชน และมีการวางแผนการดูแลผู้ป่วย โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และทีมแพทย์ สหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยจนครบ 28 วัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ส่งผลให้ระบบบริการของโรงพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยรายใหม่ได้มากขึ้น และนอกจากนั้นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือต้องการดูแลพี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานี ให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีชุมชนช่วยกันดูแล ให้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน#คนอุบลฯไม่ทอดทิ้งกันCr.ข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี