[14-16 ก.ค. 64] ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2/2564 จ.อุบลราชธานี

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปฏิบัติภารกิจพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

14 กรกฎาคม 2564
– ประชุม ECO COVID-19 ครั้งที่ 59/2564 ติดตามสถานการณ์รายวัน
– ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 จ.อุบลราชธานี ประเด็น กัญชาทางการแพทย์
– ร่วมเป็นเกียรติปลูกกัญชา โครงการกัญชาทางแพทย์ ระยะที่ 2 ณ รพ.สต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
– ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 จ.อุบลราชธานี ประเด็น โครงการพระราชดำริ
– ตรวจเยี่ยม รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี

15 กรกฎาคม 2564
– รับฟังบรรยายสรุป เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการของการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปัญหาการดำเนินงานของจังหวัด ผลงานเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
– ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลโขงเจียม
– ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านหนองแสงใหญ่
– ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลนาตาล

16 กรกฎาคม 2564
ประชุมสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ตามประเด็น
– Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่) ได้แก่ OVCCA, อุบัติเหตุ (RTI), พัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก, นวัตกรรม 2 คู่หู 3 สหาย 4 พี่น้อง
– Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) ได้แก่ สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต, ลดแออัดลดรอรอยลดป่วยลดตาย และการเงินการคลังและตรวจสอบภายใน
– Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ได้แก่ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ, กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ

รูปภาพกิจกรรม