[13 ก.ค. 64] ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

“ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ “

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

ข้อมูล 12 ก.ค.2564 อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ป่วยสะสม 214 ราย รักษาหายแล้ว 101 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยสูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564 จำนวน 122 ราย โดยแยกเป็นผู้ป่วยเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 94 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 28 ราย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจัดทำสถานที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย เพื่อรอเตียง ในระดับตำบล จำนวน 2 แห่ง