[8 ก.ค. 64] ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 10 รับฟังการนำเสนอข้อมูลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2564 จังหวัดศรีสะเกษ

“ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 10 รับฟังการนำเสนอข้อมูลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2564 จังหวัดศรีสะเกษ “

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2564 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 รอบที่ 2/2564 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พน้อมด้วยคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อชื่นชม/ข้อเสนอแนะ

  1. การเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางกลับบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโควิด 19 กลับมาดูแล/รักษาที่บ้านเกิด
  2. เตรียมการป้องกัน/ควบคุมโรคที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง, โรคที่ป้องกันได้ต้องได้รับการดูแลรักษา เช่น ปอดบวม, TB, ภาวะซีดในเด็ก/ในหญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ
  3. ขอชื่นชมเอกสารรับตรวจราชการฯ ทำได้ดีและครอบคลุมมาก มีข้อมูลครบถ้วน
  4. ข้อมูลบางตัวหากยังเป็นปัญหาของพื้นที่ให้วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง แล้วนำมาแก้ปัญหา
  5. การต้อนรับกลับบ้าน : ให้มีการเฝ้าระวังพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิด19 ที่จะเดินทางมารักษาที่บ้าน
  6. เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M ดูแลผู้ป่วยสีแดง (ผู้ป่วยหนัก, มีภาวะแทรกซ้อน) และระดับ F ดูแลผู้ป่วยสีเหลือง (ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในปอด)

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ, ร่วมใจในการดูแลประชาชนทุกภาคส่วน
และได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารระดับจังหวัด คือ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช รองนพ.สสจ.ศรีสะเกษ, นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์, นพ.ปิยวัฒน์ อังคะวนิช รองผอ.รพ.ศรีสะเกษ รวมทั้งผู้บริหารระดับจังหวัดและระดับอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน