[10 มิ.ย. 64] ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ภูดานกอย ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2564 จ.อำนาจเจริญ

ผู้บริหารฯ เขต 10 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ภูดานกอย ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2564 จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอก นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ภูดานกอย รับฟังผลการดำเนินพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา

รูปภาพกิจกรรม