[10 มิ.ย. 64] เยี่ยมยามถามข่าวพี่ อสม. และชมนิทรรศการของรพ.สต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน

ผู้บริหารฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ รพ.สต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาเจริญ ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2564

10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนพ.สสจ.ศรีสะเกษ เนื่องในการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2564 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามโครงการใกล้บ้านใกล้ใจของรพ.สต.บ้านโพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เนื่องในการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2564 จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 11.45 น. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ได้รับการต้อนรับจาก นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนพ.สสจ.อำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่รพ.สต.โพนเมืองน้อย, ผู้นำชุมชน, นายก อบต., ผอ.โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความขอบคุณยิ่ง

รูปภาพกิจกรรม