[8 มิ.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือก บุคลากร “คนดีศรีปฐมภูมิ” ปี 2564

เขตสุขภาพที่ 10 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือก บุคลากร “คนดีศรีปฐมภูมิ” ปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 13.30 น.

นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ดร. นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ” เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ VDO Conference จำนวน 3 สาขา

มีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกฯจำนวน 13 ท่าน ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้1 สาขาแพทย์ คือ นพ.นารท เจนประวิทย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร2. สาขาพยาบาลวิชาชีพ คือ นางสำราญ พูลทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จังหวัดอุบลราชธานี3. สาขานักวิชาการสาธารณสุขและสหวิชาชีพ คือ นายวิชัย อุ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จังหวัศรีสะเกษ

โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะเข้าร่วมรับรางวัลในงานประชุมวิชาการปฐมภูมิ “ทศวรรษแห่งระบบบริการปฐมภูมิ” ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รูปภาพกิจกรรม