เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเข้ม 3 งาน หลายเรื่อง ผ่านระบบ Conference WebEX

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 3 งาน หลายเรื่อง

  1. เวลา 09.30 น. ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  2. เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารตำแหน่ง และวิเคราะห์บทบาท ภารกิจกรอบอัตรากำลังของเขตสุขภาพ
  3. เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการ EOC COVID 19 เพื่อหากลยุทธ์เชิงรุกในการลดการระบาดฯ, การเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมในการใช้งานของหน่วยบริการ, และการวางแผนเตรียมการฉีดวัคซีนของจังหวัดในเขต

ขอบคุณผู้บริหารทุกจังหวัด, ทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เตรียมพร้อมในการลดความเสี่ยงจากการระบาดโควิด19 และเรื่องอื่น ๆ