[25 พ.ค. 64] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายกล่องภารกิจด้านการรักษาพยาบาล (Case Management) ติดตามการบริหารจัดสรรวัคซีนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้รับวัคซีนได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ พร้อมทั้งแนะนำและให้ข้อเสนอแนะ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, โรงพยาบาลยโสธร,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และลงเยี่ยมโรงพยาบาลสนามประจำจังหวัด (วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร) และให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้การดูแลผู้ป่วย รวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่กักตัวผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง (LQ)

โดยมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, นางประชุมพร กวีกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา), นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร, แพทย์หญิงรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลยโสธร, นายแพทย์เจนวิทย์ เวชกามา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา, นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง สาสุขอำเภอเลิงนกทา และนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ