[24 พ.ค. 64] การประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564) : PM งบลงทุน, CFO, อ.ก.พ. เขตสุขภาพ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564) คณะกรรมการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 10, คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) และคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (อ.ก.พ. เขตสุขภาพที่ 10) เพื่อประชุมการติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2564, สถานการณ์การเงินการคลัง หน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 10, และนำเสนอความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน แต่ละ PM1CHRO วาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราว

โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และประชุมผ่านระบบ VDO Conference