[23 พ.ค. 64] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่นักรบด่านหน้า ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายกล่องภารกิจด้านการรักษาพยาบาล (Case Management) พร้อมทั้งมาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ , โรงพยาบาลเสนางคนิคม พบปะพูดคุยกับ อสม.และลงเยี่ยมผู้ป่วยกักตัวที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HQ)
โดยมี นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา), แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ, แพทย์หญิงนภาพร เกียรติดำรง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ