[22 พ.ค. 64] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 , โรงพยาบาลสนามจังหวัดมุกดาหาร , โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย และเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HQ) เพื่อติดตามมาตรการดำเนินงาน , ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และรับทราบปัญหาของพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมี นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร แพทย์หญิงนารีกาน สังขะฤกศร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย นายบุญเยื้อน สุวรรณไตรย์ สาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ