[20 พ.ค. 64] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามมาตรการดำเนินงานและเฝ้าระวังเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับทราบปัญหาของพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ปิยะวัฒน์ อังคะวนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ นานแพทย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาบศรีรัตนะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ