ครบ 1 เดือน ประชุม EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10

ครบ 1 เดือน ประชุม EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10

12 พฤษภาคม 2564 10.00 น.​ นายแพทย์ทวี​ศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ พร้อมด้วย นางสาวจงกลณี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ WebEx Conference

คณะกรรมการ EOC เพื่อติดตามสถานการณ์ข้อสั่งการ สำคัญ ตามกล่องภารกิจ EOC COVID-19 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เป็นต้นมา รวม 26 ครั้ง โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากศูนย์วิชาการทุกแห่งทั้ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10, ศูนย์อนามัยที่ 10, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 วพบ.สปส อื่นๆ ให้ความร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายเพื่อสร้างมาตรการและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในเขตสุขภาพ ให้ปลอดภัยจาก covid-19