ประชุม EOC: COVID-19 ระรอกเดือนเมษายน 2564 อย่างใกล้ชิด

ประชุมติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด

เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามสถานการณ์ COVID-19 ระบาดระรอกเดือนเมษายน 2564 อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบ WebEx Conference

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์, นางสาวจงกลนี จริยนุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 10

จัดประชุมผ่านระบบ Conference ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยแต่ละจังหวัดรายงานสถานการณ์, เรื่องจากศูนย์วิชาการ, การรายงานของแต่ละกล่องภารกิจ ด้านการแพทย์, Stockpiling and Logistic, การบริหารจัดการวัคซีน, การสื่อสารความเสี่ยง ตลอดจนข้อสั่งการต่าง ๆ

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ประชุม EOC: COVID -19 เป็นครั้งที่ 23 /2564 และดำเนินการประชุมติดตามสถานการณ์ต่อไป

รูปภาพกิจกรรม