[17 เม.ย. 64] ประชุมติดตามงาน ตามกล่องภารกิจ EOC [COVID-19] ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8/2564 ในวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยผ่านระบบ WebEx Conference การประชุมเน้นในเรื่อง

  1. มาตรการในการป้องโควิด19 ของแต่ละจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  2. เร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์, และจนท.อื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งพี่ อสม.
  3. การเตรียมความพร้อมเรื่องโรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัด
  4. การประสานงานกับแพทย์ของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ (รพ.แม่ข่าย) ในกรณีรพ.ในเครือข่ายต้องการความช่วยเหลือ