[15 เม.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุม EOC COVID 19 เฝ้าระวัง ติดตามงานทุกกล่องภารกิจ

วันที่ 15 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวี​ศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ เขต​สุขภาพ​ที่​ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขต​สุขภาพ​ที่​ 10 นางสาวจงกลณี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ pm : projct maneger ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 6/2564 ผ่าน Video Conference
ประเด็นสำคัญ เพื่อกำกับติดตาม สถานการณ์ และการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 ตามกล่องภารกิจ EOC เขตสุขภาพที่ 10 เพิ่มเติม
1.) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ SAT
2.) กลุ่มภารกิจยุทธ ศาสตร์ และวิชาการ STAG
3.) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง Risk Communication
4.) ด้านการแพทย์ Case Management
5.) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง Stockpiling and Logistics
6.) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ Finance
7.) กลุ่มภารกิจป้องกันควบคุมโรค Prevention and Control
8.) กลุ่มภารกิจด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
9.) กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.