[9 เม.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้
1. ความพร้อมของห้อง ER
2. การเตรียมความพร้อมของรถ Ambulance
3. ระบบส่งต่อผู้ป่วย
4. การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ COVID-19

ณ รพร.เดชอุดม รพ.นาส่วง อ.เดชอุดม รพ.สต.เมืองศรีไค และ รพ.วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี