[13 มี.ค. 63] ฝึกซ้อมแผนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข COVID-19 ระดับเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 13 มีนาคม 2563เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข : COVID-19 ระดับเขตสุขภาพที่ 10
แบบ TTX ; Functional Exercise ณ ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10

โดยได้มีการ Conference สั่งการและมอบนโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่10 (อุบลราชธานี, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ) และซักซ้อมและจำลองเหตุการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นในพื้นที่