[5 เม.ย. 64] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อการขับเคลื่อนงานและวางแผนบูรณาการระหว่าง 3 กรม (กรมสุขภาพจิต,กรมอนามัย,กรมการแพทย์) ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สุขภาพจิต พัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากตัว แทนศูนย์วิชาการ ทั้ง 3 กรม ตัวแทน pm : project maneger ผู้เกี่ยวข้องระดับเขตเขตสุขภาพที่ 10 รวมทั้ง โรงพยาบาลธัญญรักษ์ ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผ่าน Vdo Con ร่วมบูรณาการแผนฯในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10