ประชุมเตรียมข้อมูลก่อนรายงานประจำวันสถานการณ์โรค COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563เวลา 08.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลก่อนรายงานประจำวันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข