[26 มี.ค. 64] การประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 26 มีนาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10

พร้อมด้วย ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3-2564 (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมคณะกรรมการงบลงทุนเขตสุขภาพ ที่ 10, คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) และคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (อ.ก.พ. เขตสุขภาพที่ 10) เพื่อติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2564, สถานการณ์การเงินการคลัง หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10, และนำเสนอความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน แต่ละ PM CHRO วาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้

 – การรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง Stroke STEMI Hip Fracture เขตสุขภาพที่ 10

 – การดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยเพื่อรองรับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่

 – การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารจัดการวัคซีน

 – การดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี PM2.5 เขตสุขภาพที่ 10

 –  การดำเนินการโครงการ “ก้าวท้าใจ” Season 3

 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 

 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม