[29 มี.ค. 64] ศูนย์อนามัยที่ 10 อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)

วันที่ 29 มีนาคม 2564

นายแพทย์ทวี​ศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 70 ชั่วโมง กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 (อุบลราชธานี และศรีสะเกษ) จำนวน 114 คน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาขาอื่นๆ

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการอบรมเป็น 3 ระยะ คือ ภาคทฤษฎี จำนวน 5 วัน ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ จำนวน 3 วัน สรุปประเมินผลการอบรม จำนวน 2 วัน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้สามารถ จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีคุณภาพ