[18 มี.ค. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 18  มีนาคม  2564

เวลา  09.00 – 16.30  น.                  

  นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด  ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10 /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10ครั้งที่  3/2564 (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละ PM และวาระการพิจารณาการบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว 

โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 3  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และประชุมผ่านระบบ WEBEX Conference