[18 มี.ค. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแผนการป้องกันควบคุมโรค

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม PM EOC เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแผนรองการป้องกันและควบคุมโรคโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ WebEx conference