[18 มี.ค. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 24 ราย และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85 ราย