[15 มี.ค. 64] ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564

15 มีนาคม 2564

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โดยการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระะเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรที่เกิดในเดือนมีนาคม ได้แก่
นางสาวรัชนีย์ จันทุมมา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ในวันที่ 9 มีนาคม
นายชาคริต ขันคูณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ 9 มีนาคม
นางสาวพิชามญชุ์ พลพานิช ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ในวันที่ 31 มีนาคม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 ครั้งที่ 2/ 2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
3.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนักงาน
3.1.1 วาระงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
3.1. 2 วาระการปฏิบัติราชการของท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง
3.1.3 วาระการปฏิบัติราชการของท่านผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
3.1.4 วาระการปฏิบัติราชการของท่านสาธารณสุขนิเทศก์
3.2 เรื่องเพื่อทราบ/ติดตามงานจากกลุ่มงาน
3.2.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
3.2.2 กลุ่มงานอำนวยการ
3.2.3 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.2.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2.5 กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
4.1 การประชุมหารือการกำหนดอัตราและแนวทางการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยรับบริการข้าม
เขตสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 มีนาคม 2564
4.2 กำหนดการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 วันที่ 19
มีนาคม 2564
4.3 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 26 มีคนาคม 2564
4.4 การประชุม สธ. สัญจร เขตสุขภาพที่ 10 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
4.5 การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น Smart EOC ในวันที่ 11
มีนาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 อย่างพร้อมเพรียง