[8 มี.ค. 64] พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน COVID-19

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

   นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
    - เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
   - รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพนักบัญชี 
   - การพิจารณาเกณฑ์จัดสรรเงินพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
   โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง, นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง,นายดนุภพ ศรศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลังและคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลังเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10