[8 มี.ค. 64] ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย