[5 มี.ค. 64] รพร.เดชอุดม รวมพลังสามัคคีต้อนรับนพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบล ราชธานี/ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ เพื่อติดตามเยี่ยมภารกิจการดำเนินงานและรับฟังปัญหา อุปสรรค หาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และในช่วงบ่าย ได้มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยจำนวน 32 ถุง ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง และเยี่ยมชมโรงพยาบาล หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการพัฒนางานชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว และเดินทางกลับในเวลา 15.00 น.

รูปภาพเพิ่มเติม :