[24 ก.พ. 64] เปิดคลีนิคผู้สูงอายุดุจญาติมิตรวันเสาร์อาทิตย์พาญาติผู้ใหญ่ไปหาหมอ ณ รพ.มุกดาหาร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาาพที่ 10 เปิดคลีนิคผู้สูงอายุดุจญาติสนิทวันเสาร์อาทิตย์พาญาติผู้ใหญ่ไปหาหมอ ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร ตามนโยบายการดูแลผู้สูงอายุดุจญาติมิตรกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ลูกหลานพาญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยไปหาหมอในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้เกิดความใกล้ชิด อบอุ่นใจ และมีสุขภาพจิตที่ดี