[23-25 ก.พ. 64] ตรวจราชการกรณีปกติรอบแรก ปีงบประมาณ 2564 จ.มุกดาหาร

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตราวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย

  1. Agenda based ประกอบด้วย โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, กัญชาทางการแพทย์ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  2. Functional based ประกอบด้วย สุขภาพกลุ่มวัย, ลอดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และระบบธรรมาภิบาล
  3. Area based ประกอบด้วย Innovative Health Care และปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OVCCA, อุบัติเหตุ และพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก)

การตรวจราชการในครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะผู้นิเทศได้ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร รพ.สต.บ้านโคกสูง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ในการนี้ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุดาหาร นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะผู้บริหาร จังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม :