[17-19 ก.พ. 64] ตรวจราชการกรณีปกติรอบแรก ปีงบประมาณ 2564 จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตราวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย

  1. Agenda based ประกอบด้วย โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, กัญชาทางการแพทย์ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  2. Functional based ประกอบด้วย สุขภาพกลุ่มวัย, ลอดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และระบบธรรมาภิบาล
  3. Area based ประกอบด้วย Innovative Health Care และปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OVCCA, อุบัติเหตุ และพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก)

การตรวจราชการในครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะผู้นิเทศได้ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลชานุมาน รพ.สต.โคกเจริญ ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้าโคกเจริญ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย พร้อมรับฟังสรุปการตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ในการนี้ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และคณะผู้บริหาร จังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม :