[15 ก.พ. 64] ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 และพิธีลงนามในบันทึกคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564)
โดยมีวาระการประชุม

  • เรื่องแจ้งจากผู้ตรวจราชการ และ COO
  • การติดตาม ควบคุมกำกับ การขับเคลื่อนงานของแต่ละ C
  • วัคซีน COVID-19
  • นโยบาย มะเร็งรักษาทุกที่ที่มีความพร้อม
  • แบบแปลนห้องทำฟัน ของรพ.สต.

ในการนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง

  1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 10
  2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10
  3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กับ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO) , ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล องค์กรคุณภาพและองค์กรแห่งความสุข,ประธานคณะกรรมการ บริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO), ประธานคณะกรรมการการเงินและการคลัง (CFO) และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO), ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan), ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ,ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ Initiative Model
  4. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กับ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ (C) และประธานคณะอนุฝกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager : PM)

โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการ (PM), คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม :