[15 ก.พ. 64] ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพฯ (งบลงทุน, CFO, อ.ก.พ.) ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564) คณะกรรมการงบลงทุนเขตสุขภาพ ที่ 10, คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) และคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (อ.ก.พ. เขตสุขภาพที่ 10)

เพื่อประชุมการติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2564, สถานการณ์การเงินการคลัง หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10, และนำเสนอความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน แต่ละ PM CHRO วาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม :