[15 ก.พ. 64] จัดทำแผน BCP เตรียมพร้อมโรงพยาบาล A/S รับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน การดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สำหรับสถานพยาบาล ( Business Continuity Plan (BCP) for EID in healthcare facitilities) พร้อมด้วย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์

กล่าวรายงานโดย นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์/ประธานคณะกรรมการ CSO เขตสุขภาพที่ 10

วัตถุประสงค์เพื่อเป็น กระบวนการขับเคลื่อนภายใน สำหรับเตรียมพร้อม รองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลโดยตรง ต่อการให้บริการ ด้านการแพทย์ในสถานพยาบาล ตามแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Care) มุ่งเน้นการให้บริการของ สถานพยาบาล มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ไม่แออัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาค ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดการแพร่ระบาด ของโรคอุบัติใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงพยาบาลระดับ A S ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 110 คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม :