[8 ก.พ. 64] เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.โนนดู่ และ วิสาหกิจชุมชน ผลักดันนโยบายปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามนโยบายโครงการปลูกกัญชา เพื่อการแพทย์ พร้อมทั้งตรวจพื้นที่โรงเรือนปลูกกัญชา เพื่อดูความเจริญเติบโตของต้นกล้ากัญชา ณ รพ.สต.โนนดู่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

โดยมี นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ,นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ, นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอเมือง , นางศิรินุช ฉายแสง ผอ.รพ.สต.โนนดู่ และทีม ผอ.รพ.สต. คณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม :