[8 ก.พ. 64] กัญชาเพื่อการรักษา ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วย ในเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager:PM) ด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ/ประธาน PM กัญชาฯ นายแพทย์ธวัชชัย ทองประเสริฐ ประธาน service plan กัญชาฯ และคณะอนุกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญคือ ติดตามกำกับ นโยบายกัญชา ทั้งการขับเคลื่อนงาน การรับฟังการนำเสนอผลงานตัวชี้วัดกัญชาทางการแพทย์ เรื่องการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์กัญชา นอกระบบโดยวางแผนเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Tawai การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่กระจายในเขต /รายจังหวัด
และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ อื่นๆฯลฯ มุ่งหวังเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงยาทีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีการใช้ยาสมเหตุผล
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี