[5 ก.พ. 64] ประชุมงานการเงินการคลังระดับเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.45 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม :